Forside » Gennemførte stramninger på udlændingeområdet

Gennemførte stramninger på udlændingeområdet

Her er en oversigt over alle de stramninger, som regeringen har gennemført på udlændingeområdet.

Ydelser

1.   Integrationsydelse for nytilkomne
2.   Integrationsydelse – udvidelse af personkreds
3.   Genindført optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge
4.   Afskaffet flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension

Indfødsret

5.   Afskaffet erklæringsadgang for unge, der er født og opvokset i Danmark
6.   Sprogkrav skærpet
7.   Ny og skærpet indfødsretsprøve
8.   Krav til selvforsørgelse hævet
9.   Karensperiode for kriminalitet hævet
10. Skærpede krav til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation, herunder krav om speciallægeerklæring for ansøgere med psykiske lidelser

Asyl

11. Mulighed for at frihedsberøve asylansøgere mhp. identitetsfastlæggelse
12. Suspension af automatisk domstolsprøvelse (ved en større tilstrømning)
13. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med beskyttelsesbehov i Danmark (§§ 7 og 8)
14. Skærpelse af reglerne om inddragelse af opholdstilladelse for personer med midlertidig beskyttelse i Danmark på grund af ferie mv.
15. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark
16. Mulighed for at visitere asylansøgere med henblik på at beslaglægge aktiver, der kan dække udgifterne til underhold m.v.
17. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere
18. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentrene
19. Genindførelse af 'integrationspotentiale-kriteriet' ved udvælgelse af kvoteflygtninge
20. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene
21. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

Udsendelse af afviste asylansøgere mv.

22. Kortere udrejsefrist for afviste asylansøgere
23. Mere konsekvent brug af opholds- og meldepligt
24. Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold
25. Elektronisk adgangskontrol i udrejsecentre
26. Afskaffelse af adgangen for børnefamilier i udsendelsesposition til indkvartering i selvstændige boliger uden for asylcentrene

Familiesammenføring

27. Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse
28. Gebyrbetaling på familiesammenføringsområdet
29. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge
30. Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn

Permanent ophold

31. Skærpelse af kravet til, hvor lang tid personer skal have opholdt sig lovligt i Danmark
32. Skærpelse af grænsen for, hvornår udlændinge, der har begået kriminalitet, er udelukket fra permanent ophold (vandelskrav)
33. Forlængelse af karenstiden for opnåelse af permanent ophold for udlændinge, der har begået kriminalitet
34. Skærpelse af sprogkrav
35. Skærpelse af beskæftigelseskrav
36. Supplerende 'integrationsrelevante' betingelser
37. Gebyrbetaling på permanent opholdstilladelse
38. Afskaffelse af særlig lempelig adgang for permanent ophold for flygtninge

Udvisning

39. Udvisning af kriminelle udlændinge medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser

Religiøse forkyndere

40. Indførelse af en offentlig sanktionsliste over ekstreme religiøse forkyndere

Sidst opdateret 19/12 2016