Forside » Gennemførte stramninger på udlændingeområdet

Gennemførte stramninger på udlændingeområdet

Her er en oversigt over alle de stramninger, som regeringen har gennemført på udlændingeområdet.

A. Ydelser

1)     Integrationsydelse for nytilkomne
2)     Integrationsydelse – udvidelse af personkreds
3)     Genindført optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge
4)     Afskaffet flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af
         folkepension

B. Indfødsret

5)     Afskaffet erklæringsadgang for unge, der er født og opvokset i Danmark
6)     Sprogkrav skærpet
7)     Ny og skærpet indfødsretsprøve
8)     Krav til selvforsørgelse hævet
9)     Karensperiode for kriminalitet hævet
10)   Skærpede krav til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation,
        herunder krav om speciallægeerklæring for ansøgere med psykiske lidelser

C. Asyl

11)   Mulighed for at frihedsberøve asylansøgere mhp. identitetsfastlæggelse
12)   Suspension af automatisk domstolsprøvelse (ved en større tilstrømning)
13)   Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med beskyttelsesbehov i Danmark
        (§§ 7 og 8)
14)   Skærpelse af reglerne om inddragelse af opholdstilladelse for personer med midlertidig
        beskyttelse i Danmark på grund af ferie mv.
15)   Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark
16)   Mulighed for at visitere asylansøgere med henblik på at beslaglægge aktiver, der kan dække
        udgifterne til underhold m.v. 
17)   Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere
18)   Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger
        uden for asylcentrene
19)   Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge
20)   Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene
21)   Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

D. Udsendelse af afviste asylansøgere mv.

22)   Kortere udrejsefrist for afviste asylansøgere
23)   Mere konsekvent brug af opholds- og meldepligt
24)   Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold
25)   Elektronisk adgangskontrol i udrejsecentre
26)   Afskaffelse af adgangen for børnefamilier i udsendelsesposition til indkvartering i selvstændige
        boliger uden for asylcentrene

E. Familiesammenføring

27)   Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse
28)   Gebyrbetaling på familiesammenføringsområdet
29)   Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge
30)   Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn

F. Permanent ophold

31)   Skærpelse af kravet til, hvor lang tid personer skal have opholdt sig lovligt i Danmark
32)   Skærpelse af grænsen for, hvornår udlændinge, der har begået kriminalitet, er udelukket fra
        permanent ophold (vandelskrav)
33)   Forlængelse af karenstiden for opnåelse af permanent ophold for udlændinge, der har begået
        kriminalitet
34)   Skærpelse af sprogkrav
35)   Skærpelse af beskæftigelseskrav
36)   Supplerende ”integrationsrelevante” betingelser
37)   Gebyrbetaling på permanent opholdstilladelse
38)   Afskaffelse af særlig lempelig adgang for permanent ophold for flygtninge

G. Udvisning

39)   Udvisning af kriminelle udlændinge medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med
        Danmarks internationale forpligtelser.

H. Religiøse forkyndere  

40)   Indførelse af en offentlig sanktionsliste over ekstreme religiøse forkyndere
41)   Indførelse af obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere
42)   Krav om at religiøse forkyndere underskriver en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgivning

I. Tålt ophold og kriminelle udviste

43)   Indførelse af underretningspligt
44)   Strafferamme for overtrædelse af opholds- og meldepligt hævet og tilsvarende strafferamme for
        overtrædelse af underretningspligt
45)   Strafniveau skærpet for overtrædelse af opholds- og meldepligt og tilsvarende strafniveau for
        overtrædelse af underretningspligt
46)   Løsladelse fra afsoning af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt med
        henblik på straksudsendelse
47)   Ny straf med afsoning i fængsel og i udrejsecenter ved brug af fodlænke
48)   Udgangskarantæne fra afsoning i fængsel ved manglende medvirken til afsoning i fodlænke
49)   Særlig adgang til varetægtsfængsling, herunder ved brug af fodlænke
50)   Ophør af ydelser ved overtrædelse (tidligere en mulighed)

Sidst opdateret 14/03 2017