BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Storbritanniens beslutning om at forlade EU skaber generelt stor usikkerhed om fremtiden for alle parter. Udsigten til et muligt no deal-scenarie giver samtidig anledning til bekymring for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Brexit-puslespil-690x400.png

Go to English version

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019 (dagen for det såkaldte Brexit). Efter udtrædelsestidspunktet vil britiske statsborgere ikke længere være unionsborgere.

Danmark har sammen med resten af EU’s medlemsstater arbejdet for at få en udtrædelsesaftale på plads med Storbritannien. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der inden Brexit er lovligt bosat i EU i medfør af reglerne om fri bevægelighed, fortsat kan opholde sig i EU efter udtrædelsestidspunktet på vilkår, der overordnet svarer til dem, de har i dag.

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om udtrædelsesaftalen mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemsstater. For at udtrædelsesaftalen kan træde i kraft og få virkning, når Storbritannien udtræder af EU, skal udtrædelsesaftalen godkendes af både det britiske parlament og Europa-Parlamentet.

Læs mere om, hvad der sker, hvis udtrædelsesaftalen godkendes (deal-scenariet)

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, træder bestemmelserne i aftalen vedrørende britiske statsborgere i Danmark og resten af EU ikke i kraft (det såkaldte no deal-scenarie).

Det er stadig den danske regerings håb, at den udtrædelsesaftale, der ligger på bordet nu, vil blive godkendt. Det vil uden sammenligning være bedst for alle parter, ikke mindst for de borgere, der har udnyttet retten til fri bevægelighed til og fra Storbritannien, og deres familiemedlemmer. Det britiske parlament har imidlertid nedstemt udtrædelsesaftalen den 15. januar 2019 og den 12. marts 2019. Den 13. marts 2019 stemte det britiske parlament imod at forlade EU uden en aftale. Den 14. marts 2019 stemte det britiske parlament for at anmode EU om en udskydelse af udtrædelsesdatoen.

Den danske regering har løbende forberedt sig på alle tænkelige udfald af forhandlingerne om den britiske udtræden af EU, herunder også no deal-scenariet. Der er iværksat tiltag, der er nødvendige, for at myndighederne kan blive klar til at håndtere et evt. no deal-scenarie allerede dagen efter Storbritanniens udtræden af EU.

Læs mere om den danske regerings plan for at sikre borgernes rettigheder, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes (no deal-scenariet)

Hvad kan du gøre allerede nu

Uanset, om der opnås enighed om udtrædelsesaftalen eller ej, vil de opholdsdokumenter, der allerede er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, fortsat være gyldige i en overgangsperiode.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede en gang har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato.

Såfremt du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019. Dette vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, men ikke længere har dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge herom hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019.

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Statsforvaltningen (se kontaktinformation nedenfor).

Ansøgninger skal fra og med den 1. april 2019 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration som følge af Statsforvaltningens nedlæggelse.

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Læs mere om, hvad du kan gøre, såfremt du har mistet dit opholdsdokument

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen (nyt vindue)

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Hvis du har spørgsmål til dine opholdsrettigheder som borger i forbindelse med Brexit, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk tirsdage og torsdage, kl. 9.00-12.00 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold efter de gældende EU-regler om fri bevægelighed, kan du kontakte Statsforvaltningen på [email protected].

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen (nyt vindue)

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på [email protected]

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 15.03.2019