Forside » Brexit » Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Brexit-to-stykker-690x400.png

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, udtræder Storbritannien af EU den 29. marts 2019 uden en aftale med EU (no deal-scenariet). Dette betyder som udgangspunkt, at britiske statsborgere vil være at betragte som tredjelandsstatsborgere efter Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019. Muligheden for at opholde sig i Danmark vil derfor som udgangspunkt afhænge af de nationale regler for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. udlændingelovens regler, medmindre der besluttes andet. Det britiske parlament har imidlertid nedstemt aftalen den 15. januar 2019.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Den danske regering sætter stor pris på de britiske statsborgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, og som aktivt bidrager til det danske samfund. Den danske regering ønsker derfor også at undgå, at herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Det er i den forbindelse indgået i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som unionsborgere.

Det er en høj prioritet for regeringen at sikre, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark behandles ordentligt.

Den danske regering nedsatte derfor allerede før sommeren 2018 en tværministeriel arbejdsgruppe på borgerområdet, der har arbejdet intensivt på at afklare, hvordan man fra dansk side bedst sikrer borgernes rettigheder i et no deal-scenarie, og dermed afbøder de værste konsekvenser for borgerne af, at Storbritannien muligvis udtræder af EU den 29. marts 2019 uden en aftale.

En midlertidig overgangsordning

Regeringen vil om nødvendigt fremsætte et lovforslag med henblik på at etablere en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer. Overgangsordningen skal midlertidigt videreføre gældende regler på opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i Danmark den 29. marts 2019 efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Overgangsordningen vil bl.a. indebære, at de omfattede britiske statsborgere fortsat vil have ret til ophold på samme opholdsgrundlag som i dag, at de fortsat vil have ret til arbejde uden arbejdstilladelse, og at de vil kunne færdiggøre en udstationering påbegyndt før den 29. marts 2019. Den vil desuden indebære, at de fortsat har ret til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvis familielivet eksisterede inden den 29. marts, herunder også med børn, født eller adopteret efter den 29. marts 2019, at de kan optjene ret til tidsubegrænset ophold i den midlertidige overgangsperiode, og at alle EU-registreringsbeviser og opholdskort fortsat vil være gyldige i den midlertidige overgangsperiode.

Lovforslaget vil om nødvendigt blive fremsat i 2. halvdel af februar 2019 med henblik på, at loven kan træde i kraft den 30. marts 2019.

Hvis du som herboende britisk statsborger ikke allerede har et registreringsbevis eller et opholdskort, opfordres du til at ansøge herom inden den 29. marts 2019. Udlændinge- og integrationsministeriet vil meddele EU-Kommissionen, at registreringsbeviser og opholdskort udstedt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen i en midlertidig overgangsperiode skal tjene som bevis for opholdstilladelse i Danmark.

Den midlertidige overgangsordning vil gælde, indtil noget andet træder i stedet. Regeringen fortsætter arbejdet med en permanent ordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer. De nødvendige oplysninger herom vil blive gjort tilgængelige på de allerede etablerede Brexit-hjemmesider (Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider).

Ændringer i borgernes rettigheder i overgangsordningen

Overgangsordningen, som regeringen lægger op til, vil videreføre stort set alle de rettigheder, som herboende britiske statsborgere i dag nyder som EU-borgere. Kun ganske få rettigheder begrænses eller videreføres ikke i den midlertidige overgangsordning. Det gælder to områder: Reglerne for familiesammenføring og reglerne for udvisning. På disse to punkter vurderer regeringen, at der er gode grunde til ikke i fuldt omfang at videreføre de gældende regler.

Regeringen lægger således op til, at retten til familiesammenføring efter de lempelige regler, som gælder for unionsborgere i dag, i den midlertidige overgangsperiode kun skal omfatte familiemedlemmer til de britiske statsborgere, der opholdt sig lovligt i Danmark pr. 29. marts 2019, hvis familielivet eksisterede forud for den 29. marts 2019 og betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen i øvrigt er opfyldt. Børn og adoptivbørn, som er født eller adopteret efter den 29. marts 2019, vil dog også være omfattet. En sådan løsning beskytter de britiske statsborgere og deres familier, som allerede har etableret et liv i Danmark på udtrædelsesdatoen.

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen (nyt vindue)

Familiesammenføring i forhold til familierelationer, der er etableret efter den 29. marts 2019, vil skulle ske efter udlændingelovens regler.

Læs mere om tredjelandsstatsborgeres mulighed for familiesammenføring efter udlændingelovens regler på udlændingemyndighedernes fællesside nyidanmark.dk

Den danske regering lægger desuden op til, at den særlige beskyttelse mod udvisning, der følger af EU-retten, ikke længere skal gælde for herboende britiske statsborgere, der f.eks. begår kriminalitet. Disse personer vil blive omfattet af udlændingelovens almindelige udvisningsbestemmelser.

Se de oftest stillede spørgsmål og svar om borgernes rettigheder i no deal-scenariet

Se EU-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar i tilfælde af et no deal-scenarie (pdf) (nyt vindue)

Hvad kan du gøre allerede nu

Den midlertidige overgangsordning og videreførelsen af rettigheder betyder, at  opholdsdokumenter allerede udstedt i henhold til EU reglerne om fri bevægelighed, fortsat er gyldige.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede en gang har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Såfremt du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019. Dette vil gøre det nemmere for dig at vise, at du har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark pr. den 29. marts 2019.

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, men ikke længere har dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge herom hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Statsforvaltningen (se kontaktinformation nedenfor).

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Læs mere om, hvad du kan gøre, såfremt du har mistet dit opholdsdokument

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen her (nyt vindue)

Britiske statsborgere, der kommer til Danmark efter den 29. marts 2019

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der indrejser efter den 29. marts 2019, eller som ikke pr. den 29. marts 2019 opholder sig lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed, vil ikke blive omfattet af den midlertidige overgangsordning.

Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønske at flytte til Danmark efter denne dato fx for at arbejde eller studere, skal søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som alle andre tredjelandsstatsborgere.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 01.02.2019