Forside » Brexit » Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Hvis Storbritannien beslutter at forlade EU uden en aftale, ønsker regeringen at sikre, at de ca. 18.500 briter, der bor i Danmark i dag og som bidrager aktivt til det danske samfund, så vidt muligt fortsat kan opholde sig her. Regeringen har derfor igennem længere tid forberedt sig på, at Storbritannien muligvis forlader det europæiske samarbejde uden en aftale.

Brexit-to-stykker-690x400.png

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale med EU (no deal-scenariet), vil britiske statsborgere være at betragte som tredjelandsstatsborgere. Muligheden for at opholde sig i Danmark vil derfor som udgangspunkt afhænge af de nationale regler for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. udlændingelovens regler, medmindre andet bestemmes. Det britiske parlament har den 15. januar 2019 og den 12. marts 2019 nedstemt den udtrædelsesaftale, der ligger på bordet. Den 13. marts 2019 stemte det britiske parlament imod at forlade EU uden en aftale. Den 14. marts 2019 stemte det britiske parlament for at anmode EU om en udskydelse af udtrædelsesdatoen.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Den danske regering sætter stor pris på de britiske statsborgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, og som aktivt bidrager til det danske samfund. Den danske regering ønsker derfor også at undgå, at herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Det er i den forbindelse indgået i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som unionsborgere.

Det er en høj prioritet for regeringen at sikre, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark behandles ordentligt.

Den danske regering nedsatte derfor allerede før sommeren 2018 en tværministeriel arbejdsgruppe på borgerområdet, der har arbejdet intensivt på at afklare, hvordan man fra dansk side bedst sikrer borgernes rettigheder i et no deal-scenarie, og dermed afbøder de værste konsekvenser for borgerne, såfremt Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

En midlertidig overgangsordning

Regeringen har den 20. februar 2019 fremsat et lovforslag, som har til formål midlertidigt at videreføre visse rettigheder for bl.a. for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer (Lovforslag nr. L 166, Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale). Der er tale om en midlertidig løsning, der skal afbøde de alvorligste konsekvenser af et no deal-scenarie. Med lovforslaget videreføres gældende regler på bl.a. opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig eller arbejder lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Lovforslaget indebærer bl.a., at de af forslaget omfattede britiske statsborgere fortsat vil have ret til ophold på samme opholdsgrundlag som i dag, at de fortsat vil have ret til arbejde uden arbejdstilladelse, og at de vil kunne færdiggøre en udstationering, der er påbegyndt før udtrædelsestidspunktet. Lovforslaget vil desuden indebære, at de omfattede britiske statsborgere fortsat har ret til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvis familielivet var etableret på udtrædelsestidspunktet, herunder også med børn, født eller adopteret efter dette tidspunkt. Med lovforslaget sikres det også, at britiske statsborgere fortsat kan optjene ret til tidsubegrænset ophold. Endelig vil alle EU-registreringsbeviser og opholdskort fortsat vil være gyldige, indtil andet bestemmes.

Læs mere om lovforslaget som fremsat på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du som herboende britisk statsborger ikke allerede har et registreringsbevis eller et opholdskort, opfordres du til at ansøge herom inden den 29. marts 2019. Udlændinge- og integrationsministeriet vil meddele EU-Kommissionen, at registreringsbeviser og opholdskort udstedt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen i en midlertidig overgangsperiode skal tjene som bevis for opholdstilladelse i Danmark.

Det er hensigten, at den midlertidige løsning, som lovforslaget er udtryk for, skal gælde, indtil noget andet træder i stedet. Regeringen fortsætter arbejdet med en permanent ordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer. De nødvendige oplysninger herom vil blive gjort tilgængelige på de allerede etablerede Brexit-hjemmesider (Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider).

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger skal fra og med den 1. april 2019 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration som følge af Statsforvaltningens nedlæggelse.

Ændringer i borgernes rettigheder i overgangsordningen

Den overgangsordning, som regeringen lægger op til med lovforslaget, viderefører stort set alle de rettigheder, som herboende britiske statsborgere i dag nyder som EU-borgere med enkelte undtagelser i forhold til familiesammenføring og udvisning. På disse to punkter vurderer regeringen, at der er gode grunde til ikke i fuldt omfang at videreføre de gældende regler.

Regeringen har i lovforslaget lagt op til, at retten til familiesammenføring efter de lempelige regler, som gælder for unionsborgere i dag kun skal omfatte familiemedlemmer til de britiske statsborgere, der opholdt sig lovligt i Danmark på udtrædelsestidspunktet, hvis familielivet er etableret senest på dette tidspunkt og betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen i øvrigt er opfyldt. Børn og adoptivbørn, som er født eller adopteret efter udtrædelsestidspunktet, vil dog også være omfattet. En sådan løsning beskytter de britiske statsborgere og deres familier, som allerede har etableret et liv i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen (nyt vindue)

Familiesammenføring i forhold til familierelationer, der er etableret efter udtrædelsestidspunktet, vil skulle ske efter udlændingelovens regler.

Læs mere om tredjelandsstatsborgeres mulighed for familiesammenføring efter udlændingelovens regler på udlændingemyndighedernes fællesside nyidanmark.dk

Med lovforslaget lægges der desuden op til, at den særlige beskyttelse mod udvisning, der følger af EU-retten, ikke længere skal gælde for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der f.eks. begår kriminalitet efter udtrædelsestidspunktet. Disse personer vil blive omfattet af udlændingelovens almindelige udvisningsbestemmelser.

Se de oftest stillede spørgsmål og svar om borgernes rettigheder i no deal-scenariet

Se EU-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar i tilfælde af et no deal-scenarie (pdf) (nyt vindue)

Hvad kan du gøre allerede nu

Uanset om der opnås enighed om en udtrædelsesaftale, vil opholdsdokumenter, der allerede er udstedt i henhold til EU reglerne om fri bevægelighed, fortsat er gyldige, indtil andet bestemmes.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede en gang har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato.

Såfremt du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019. Dette vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Statsforvaltningen. Ansøgninger skal fra og med den 1. april 2019 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration som følge af Statsforvaltningens nedlæggelse.

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, men ikke længere har dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge herom hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019.

Ansøgninger skal fra og med den 1. april 2019 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration som følge af Statsforvaltningens nedlæggelse.

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Læs mere om, hvad du kan gøre, såfremt du har mistet dit opholdsdokument

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen her (nyt vindue)

Britiske statsborgere, der kommer til Danmark efter Storbritanniens udtræden af EU

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der indrejser efter Storbritanniens udtræden af EU, eller som ikke opholder sig lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed på udtrædelsestidspunktet, vil ikke blive omfattet af den midlertidige overgangsordning.

Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønske at flytte til Danmark efter udtrædelsestidspunktet fx for at arbejde eller studere, skal søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som alle andre tredjelandsstatsborgere.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 15.03.2019