Nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis man er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, og man:

  • er mellem 18 og 23 år
  • har bopæl her i landet på det tidspunkt, man sender erklæringen
  • har haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de sidste seks år
  • er ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
  • ikke er sigtet for en lovovertrædelse

Om bopælsperioden

Ved beregning af bopælsperioden lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret. Der tages dog udgangspunkt i den faktiske indrejsedato. Det afgørende er, om man har haft bopæl i Danmark i mindst 10 år. Ferieophold mv. i udlandet har ikke betydning for beregningen af 10-års perioden. Ferieophold har derimod betydning, når man skal beregne, om man har opholdt sig mere end et år i udlandet inden for de sidste seks år.

Der behøver ikke at være tale om 10 års sammenhængende bopæl. Bopælskravet vil være opfyldt, hvis man for eksempel har boet i Danmark fra fødslen og indtil femårsalderen, og man herudover har boet i Danmark i fem ud af de seneste seks år op inden, man afgiver erklæringen om indfødsret.

Bopælskravet vil også være opfyldt, hvis man har haft bopæl i et andet nordisk land, men kun hvis bopælstiden i det andet nordiske land ligger mindst 5 år forud for erklæringens afgivelse og før ansøgerens fyldte 16. år.

Ved beregningen af opholdsperioden uden for Danmark lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret og de oplysninger, som ansøgeren selv angiver på tro og love i erklæringsskemaet. Samtlige udlandsophold inden for den relevante periode tages med i beregningen. Afrejse- og hjemkomstdatoerne medregnes. Weekendophold regnes ikke med.

Om lovovertrædelser

Hvis man vil afgive denne erklæring om dansk indfødsret, må man ikke være sigtet for en lovovertrædelse. Hvis man er sigtet for en lovovertrædelse, kan man derfor ikke få dansk indfødsret ved erklæring. Hvis man er sigtet for en lovovertrædelse, men sagen endnu ikke er afgjort, vil man først kunne afgive erklæring, hvis det viser sig, at man ikke er skyldig.

Man har mulighed for at afgive erklæringen inden for 1 år efter, at der er truffet endelig afgørelse i straffesagen. Dette gælder også, selvom man er fyldt 23 år inden udløbet af dette år.

Den erklærendes børn

Hvis man får dansk statsborgerskab ved at afgive erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Bemærk at dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal indhentes og vedlægges erklæringen. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal omfattes.

Bemærk at slægtskabet til de omfattede børn skal dokumenteres. Dette kan efter omstændighederne kræve medvirken i en DNA-undersøgelse eller originale apostillepåtegnede eller legaliserede fødselsattester.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelser

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Hent skema til erklæring om erhvervelse af dansk statsborgerskab for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år (pdf)

Sidst opdateret 14.05.2019