Nordiske statsborgere

Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis man ønsker at få dansk statsborgerskab ved erklæring, skal man opfylde en række betingelser.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Læs om Rigsombudsmanden i Grønland på Statsministeriets hjemmeside

Læs om Rigsombudsmanden på Færøerne på Statsministeriets hjemmeside

Den erklærendes børn

Hvis man får dansk statsborgerskab ved at afgive erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Bemærk at dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal indhentes og vedlægges erklæringen. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal være omfattet.

Bemærk at slægtskabet til de omfattede børn skal dokumenteres. Det kan efter omstændighederne kræve medvirken i en DNA-undersøgelse eller originale apostillepåtegnede eller legaliserede fødselsattester.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelser

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis man er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og man:

  • er fyldt 18 år, men endnu ikke 23 år,
  • på erklæringstidspunktet har bopæl i riget,
  • har haft bopæl i riget i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år,
  • er ustraffet og ikke er idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og
  • ikke er sigtet for en straffelovsovertrædelse.

Læs mere om erklæring for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Nordiske statsborgere over 18 år

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis man er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og man:

  • har fået statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige på anden måde end ved naturalisation,
  • er fyldt 18 år,
  • har haft bopæl i riget i de sidste 7 år, og
  • ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf

Læs mere om erklæring for nordiske statsborgere over 18 år

Dansk statsborgerskab ved naturalisation for nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere, der ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved afgivelse af erklæring, kan i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Nordiske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Der gælder dog en række særlige regler for nordiske statsborgere for så vidt angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet.

Læs mere om dansk statsborgerskab ved naturalisation

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 6-8 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216,

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sidst opdateret 22.07.2019