Dobbelt statsborgerskab

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), herefter ”lov om dobbelt statsborgerskab”.

Loven trådte i kraft den 1. september 2015.

Loven betyder, at danske statsborgere, der ønsker at erhverve et fremmed statsborgerskab, kan gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab. De skal i den anledning ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende ønsker at erhverve statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt stilles krav om løsning fra dansk statsborgerskab. Danske statsborgere kan efter anmodning fortsat blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Loven betyder endvidere, at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervelsen af dansk statsborgerskab.

Loven indeholder desuden to overgangsordninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

1. overgangsordning – Generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab i medfør af den nu ophævede § 7 i indfødsretsloven (fx fordi de efter ansøgning er blevet statsborgere i et andet land), kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2020 generhverve dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom over for Statsforvaltningen.  

Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved erklæring, at den tidligere danske statsborger ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af det danske statsborgerskab og afgivelse af erklæring.

For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse om bevarelse af det danske statsborgerskab i medfør af indfødsretslovens § 8, endvidere en betingelse, at den pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget eller haft ophold i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.

Dansk statsborgerskab tilkommer også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkelig er angivet, at barnet ikke skal være omfattet. Det er dog en betingelse, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, at barnet er ugift, og at den anden forælder, der har del i forældremyndigheden, har givet sit samtykke. For adoptivbørn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Det har ikke betydning, om barnet selv tidligere har været dansk statsborger.

Overgangsordningen fremgår af § 3 i lov om dobbelt statsborgerskab.

2. overgangsordning – Udenlandske statsborgere optaget på lov med krav om løsning

Udenlandske statsborgere, som har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, der er vedtaget i december 2012 eller senere, med krav om løsning fra hidtidigt statsborgerskab, og som ikke er blevet løst fra deres hidtidige statsborgerskab, kan i en periode fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2017 afgive en erklæring over for Statsforvaltningen, hvorefter de erhverver dansk statsborgerskab uden at blive løst fra deres hidtidige statsborgerskab.

Overgangsordningen fremgår af § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab tilkommer ved erklæringer afgivet den 1. marts 2016 eller senere også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkelig er angivet, at barnet ikke skal være omfattet. Det er dog en betingelse, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, at barnet er ugift, under 18 år og bosat her i riget. For adoptivbørn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Erklæringer afgivet i perioden september 2015 til og med februar 2016 omfatter dog ikke den erklærendes børn. Dette gælder også, selvom den erklærendes børn oprindeligt var omfattet af ansøgningen om dansk statsborgerskab ved naturalisation. For denne gruppe af børn er det i forarbejderne til ændringslov nr. 111 af 6. februar 2016 tilkendegivet, at der pr. 1. marts 2016 indføres en særlig 1-årig overgangsordning, jf. nærmere umiddelbart nedenfor.

Særlig overgangsordning for børn af personer, som i perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016 har afgivet erklæring i medfør af § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab

Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med deres forældre (som biperson), skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Betingelserne fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation.

Ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation fra børn, herunder adoptivbørn, af personer, som i perioden september 2015 til og med februar 2016 til Statsforvaltningen har afgivet erklæring i medfør af § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab, vil dog, hvis ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest i februar 2017, kunne forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg. Udvalget vil tage stilling til, om der kan meddeles ansøgeren dispensation fra de almindelige naturalisationsbetingelser, som den pågældende ikke måtte opfylde.  

Forelæggelse vil ske, hvis den erklærende forælder på erklæringstidspunktet havde del i forældremyndigheden over ansøgeren, og ansøgeren på erklæringstidspunktet var ugift, under 18 år og bosat her i riget. For adoptivbørn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Ansøgningen skal indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet på et særligt ansøgningsskema: ANSØGNINGSSKEMA – BØRN.

Ansøgningen skal, udover de dokumenter der fremgår af side 2 i ansøgningsskemaet, vedlægges en kopi af den erklærende forælders statsborgerretsbevis, udstedt af Statsforvaltningen efter § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab.

-       Ansøgningen skal, selvom det fremgår af ansøgningsskemaet, dog ikke vedlægges:

  • Forældrenes eventuelle vielsesattest
  • Kopi af den danske forælders fødselsattest

For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 3.800 kr. i gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto: Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069073948. Ved betaling fra en udenlandsk bank benyttes følgende oplysninger: IBAN: DK89 0216 4069 0418 17, BIC/SWIFT: DABADKKK. Ansøgers CPR.nr. eller navn skal oplyses ved betaling af gebyret.

Reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med naturalisation fremgår af indfødsretslovens § 12 (lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018 om dansk indfødsret, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2018).

Afgivelse af erklæring

Erklæring skal afgives over for Statsforvaltningen. Skemaer til afgivelse af erklæring over for Statsforvaltningen er tilgængelige på Statsforvaltningens hjemmeside, www.statsforvaltningen.dk. Ved afgivelse af erklæring om dansk statsborgerskab over for Statsforvaltningen betales et gebyr på 1.100 kr.

Konkrete spørgsmål om afgivelse af erklæring 

Ved konkrete spørgsmål om afgivelse af erklæring kan Statsforvaltningen kontaktes på tlf.nr. 72 56 70 00.

Sidst opdateret 16.01.2019