Selvforsørgelse

Sygdom

I tilfælde hvor en ansøgning forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på dispensation fra kravet om danskkundskaber og kravet om bestået Indfødsretsprøve af 2015 (statsborgerskabsprøven) som følge af sygdom, og hvor ansøgeren som følge af sygdommen ikke er selvforsørgende, forelægges sagen tillige for Indfødsretsudvalget med henblik på dispensation fra kravet om selvforsørgelse.

I særlige tilfælde hvor ansøgeren opfylder kravet om danskkundskaber og kravet om en bestået Indfødsretsprøve af 2015 (statsborgerskabsprøven), men hvor ansøgeren som følge af dokumenteret sygdom i en længerevarende periode ikke har været selvforsørgende, vil sagen også kunne forelægges Indfødsretsudvalget med henblik på dispensation fra kravet om selvforsørgelse.

Forelæggelse i øvrigt

En ansøgning kan efter praksis forelægges for Indfødsretsudvalget i visse tilfælde, hvor ansøgeren af særlige grunde i en periode ikke opfylder kravet om selvforsørgelse.

En ansøgning forelægges eksempelvis for Indfødsretsudvalget i tilfælde, hvor ansøgeren har modtaget revalideringsydelse i stedet for SU, og der er specielle forhold i sagen, som kan begrunde en forelæggelse.

Indfødsretsudvalget får i henhold til praksis også forelagt ansøgninger, hvor ansøgere – der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse – har været selvforsørgende i en periode, hvorefter de pågældende på grund af helt særlige omstændigheder (fx en arbejdsulykke) i en periode modtager ydelser efter lov om aktiv social politik eller efter integrationsloven for derefter på ny at være selvforsørgende.

Desuden vil en ansøgning blive forelagt for Indfødsretsudvalget i de tilfælde, hvor en ansøger er visiteret til et fleksjob, men hvor den pågældende ikke er i fleksjob, fordi det ikke har været muligt at finde et fleksjob, og vedkommende derfor modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

En ansøgning vil også blive forelagt Indfødsretsudvalget i de tilfælde, hvor en ansøger under barsel og som følge af særlige omstændigheder ikke opfylder kravet om selvforsørgelse, samt i tilfælde hvor ansøgeren i en kortere periode udover 6 måneder har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, eller hvor ansøgeren inden for det seneste år helt kortvarigt har modtaget de nævnte ydelser.

Sidst opdateret 27/11 2015