Øvrige forelæggelsesmuligheder

Det fremgår af cirkulæreskrivelsens § 25, at hvor særlige forhold taler herfor, vil en ansøgning kunne forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om ansøgeren vil kunne meddeles dispensation fra en eller flere betingelser i cirkulæreskrivelsen.

En forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser, er ikke ensbetydende med, at ansøgeren meddeles dispensation.

Af note 8 til cirkulæreskrivelsen fremgår, at en ansøgning eksempelvis i følgende tilfælde vil kunne forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser i cirkulæreskrivelsen:

• hvor der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren har taget en uddannelse her i landet, der opfylder kravene i cirkulæreskrivelsens § 11,

• hvor ansøgeren af helt særlige grunde i en periode ikke opfylder kravet om selvforsørgelse, jf. cirkulæreskrivelsens § 23 og

• hvor ansøgeren kan dokumentere danskkundskaber uden direkte at opfylde kravene til de prøver, der er angivet i cirkulæreskrivelsens § 24, stk. 1, jf. bilag 3.a, eller § 24, stk. 2, jf. bilag 3.b.

Fra Folketingets Indfødsretsudvalgs praksis kan endvidere nævnes, at en sag i følgende tilfælde vil kunne forelægges Indfødsretsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser i cirkulæreskrivelsen:

Ansøger som fejlagtigt har fået udstedt dansk pas

En ansøgning forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg i tilfælde, hvor ansøgeren tidligere fejlagtigt har fået udstedt et dansk pas og derved berettiget har troet, at vedkommende var dansk statsborger.

Statsløs ansøger, hvis forældre på tidspunktet for ansøgerens fødsel havde fast bopæl i Danmark, men som ved en tilfældighed er født uden for Danmarks grænser

En ansøgning forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg i tilfælde, hvor det gør sig gældende, at:

• ansøgeren er under 18 år og født statsløs,

• ansøgeren ved en tilfældighed eller under særlige omstændigheder er blevet født uden for Danmarks grænser, fordi ansøgerens moder i forbindelse med fødslen har opholdt sig kortvarigt uden for Danmarks grænser, selvom ansøgerens moder/forældre på fødselstidspunkt havde fast bopæl i Danmark,

• Danmark ikke er forpligtet til at tildele ansøgeren dansk statsborgerskab i henhold til FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention), fordi ansøgeren ikke er født i Danmark, og ansøgeren er således ikke omfattet af § 17 i cirkulæreskrivelse om naturalisation,

• ansøgeren har haft størstedelen af sin opvækst og fortsat har bopæl i Danmark.

Statsløs ansøger, som under ophold på et anbringelsessted i Danmark, har været udsat for seksuelle overgreb, vold eller lignende misrøgt

En ansøgning forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg i tilfælde, hvor det gør sig gældende, at:

• ansøgeren er født statsløs,

• ansøgeren har tilbragt størstedelen af sin opvækst i og er forsat bosat i Danmark,

• ansøgeren har under sin opvækst i Danmark i en længere periode været anbragt uden for hjemmet af en dansk kommune og har under opholdet på et anbringelsessted, udvalgt af en dansk kommune, været udsat for seksuelle overgreb, vold og/eller lignende misrøgt.

Sidst opdateret 27/11 2015