Ophold

Dansk gift

Det fremgår af cirkulæreskrivelsens § 8, stk. 3, at hvis en ansøger er dansk gift og som følge heraf alene skal opfylde et lempet opholdskrav, forelægges ansøgningen for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis ægtefællerne har forskellig bopæl, og det på den baggrund er tvivlsomt, om de lever sammen.

Tidligere danske statsborgere

Det fremgår af cirkulæreskrivelsens § 13, jf. bilag 1, pkt. 3, at ansøgninger fra tidligere danske statsborgere, som dog ikke er født danske, og som ikke opfylder de almindelige opholdsbetingelser, forelægges Indfødsretsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til, om opholdskravet kan lempes.

Ægtefællens arbejde i udlandet

Der kan efter praksis ske forelæggelse for Indfødsretsudvalget, hvor der er tvivl om, hvorvidt ansøgerens danske ægtefælles arbejde i udlandet kan defineres som arbejde for danske interesser, og om ansøgeren dermed er omfattet af det lempelige opholdskrav i cirkulæreskrivelsens § 8, stk. 4 og stk. 5.

Opholdsafbrydelser

Efter praksis kan en ansøgning forelægges med henblik på Indfødsretsudvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra kravet om, at ansøgeren som udgangspunkt ikke må have haft afbrydelser i opholdet ud over de tilfælde, der er opregnet i cirkulæreskrivelsens § 9 om opholdsafbrydelser. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor ansøgeren har haft en længerevarende opholdsafbrydelse på grund af en udstationering for en dansk arbejdsgiver.

Væsentlig del af uddannelse i Danmark

Efter praksis forelægges en ansøgning for Indfødsretsudvalget i tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder kravet i cirkulæreskrivelsens § 11 om at have fået en væsentlig del af sin almindelige eller faglige uddannelse i Danmark, og dermed kan anses som omfattet af det lempelige opholdskrav i bestemmelsen.

Sidst opdateret 27/11 2015