Kriminalitet

Hvis en ansøger er blevet straffet med en bøde i niveauet fra 3.000 kr. til og med 10.000 kr. for overtrædelse af anden lovgivning end straffeloven, færdselsloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven, og den pågældende bøde indebærer, at ansøgeren ikke kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, forelægges sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på om der kan dispenseres fra betingelserne i cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 3. Forelæggelsen sker i medfør af cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 6, og forelæggelse vil kun ske, hvor ganske særlige forhold taler herfor.

Såfremt en ansøger afgiver oplysninger om kriminelle forhold, der ikke fremgår af Det Centrale Kriminalregister, forelægges sagen i medfør af cirkulæreskrivelsens § 20, stk. 2, for Folketingets Indfødsretsudvalg. Forelæggelse sker i disse tilfælde med henblik på udvalgets stillingtagen til, hvilken karenstid det pågældende forhold skal udløse. Som grundlag for Indfødsretsudvalgets stillingtagen indhenter Udlændinge- og Integrationsministeriet en udtalelse fra Rigsadvokaten om, hvilken straf det pågældende forhold vurderes at ville føre til i Danmark.

Tilsvarende forelægges en ansøgning efter praksis for Folketingets Indfødsretsudvalg i tilfælde, hvor det fremgår af Det Centrale Kriminalregister eller af oplysninger fra andre myndigheder, at ansøgeren i udlandet er straffet for et kriminelt forhold.

Sidst opdateret 28/11 2016