Dispensation

Cirkulæreskrivelsen om naturalisation beskriver de krav, der skal være opfyldt for, at udlændinge-, integrations- og boligministeren uden forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg kan optage en ansøger på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Personer, der er optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, vil derfor enten opfylde kravene i cirkulæreskrivelsen eller være optaget på lovforslaget efter forelæggelse for Indfødsretsudvalget.

Det er således Folketingets Indfødsretsudvalg, der beslutter, om der skal gives dispensation fra betingelserne for opnåelse af dansk statsborgerskab.

Cirkulæreskrivelsen om naturalisation (cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015) indeholder flere bestemmelser, som foreskriver særlige tilfælde, hvor en ansøgning skal forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg. Herudover indeholder cirkulæreskrivelsen en generel mulighed for, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan forelægge sager for Indfødsretsudvalget, hvis særlige forhold taler herfor.

En forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser, er ikke ensbetydende med, at ansøgeren meddeles dispensation af udvalget.

Der kan ikke gives en fuldstændig oversigt over praksis for forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg. Nedenfor er imidlertid links til en række typiske eksempler på forelæggelsespraksis.

For nærmere oplysninger om praksis for forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på dispensation fra betingelsen om ophold, klik på linket Ophold.

For nærmere oplysninger om praksis for forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg i sager, hvor ansøgeren har begået kriminalitet, klik på linket Kriminalitet.

For nærmere oplysninger om praksis for forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på dispensation fra betingelsen om selvforsørgelse, klik på linket Selvforsørgelse

For nærmere oplysninger om praksis i øvrigt for forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan meddeles dispensation, klik på linket Øvrige forelæggelsesmuligheder.

Sidst opdateret 28/11 2016