Selvforsørgelse

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren er selvforsørgende.

Det betyder, at ansøgeren ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Det betyder også, at ansøgeren i de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 6 måneder.

En ansøger må dog godt have modtaget hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med eller træder i stedet for løn eller pension.

Personer, der modtager fx statens uddannelsesstøtte (SU), førtidspension eller folkepension eller forsørges af ægtefællen, vil ikke være afskåret fra at kunne erhverve dansk statsborgerskab.

Reglerne om selvforsørgelse fremgår af cirkulæreskrivelsens § 23.

Sidst opdateret 14/12 2016