Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab » Indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab fra den 1. april 2016 (obligatorisk digital selvbetjening)

Indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab fra den 1. april 2016 (obligatorisk digital selvbetjening)

Folketinget har vedtaget nye regler om overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

Det betyder bl.a., at det fra den 1. april 2016 er obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab (førstegangsansøgninger) og ved anmodning om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab.

En ansøgning skal derfor indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, som findes her på ministeriets hjemmeside. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, vil som udgangspunkt blive afvist af ministeriet. De nye regler indebærer også, at politiet ikke længere automatisk vil skulle foretage en indledende samtale med ansøgeren. Ministeriet kan dog i visse tilfælde anmode politiet om at afhøre en ansøger.

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, når ansøgeren er over 18 år.

Ansøgere der ikke er omfattet af kravet om digital selvbetjening:

Personer, der er:
født statsløse i Danmark,
• repræsenteret af en partsrepræsentant,
• bosiddende i udlandet og ikke har et NemID eller
født af en dansk far og en udenlandsk mor uden for ægteskab efter den 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014

Visse ansøgere er herudover undtaget fra kravet om digital selvbetjening

Der kan være særlige forhold, der gør, at nogle ansøgere ikke kan udfylde en digital ansøgning. I sådanne tilfælde vil Udlændinge- og Integrationsministeriet efter en konkret vurdering behandle en ansøgning, selvom den ikke er indgivet digitalt.

Særlige forhold kan fx være:
• Hvis tekniske forhold er til hinder for, at ansøgeren kan gøre brug af den digitale selvbetjeningsløsning.
• At ansøgeren af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning.
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil ved vurderingen af, om en ansøger kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, lægge vægt på ansøgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende it-værktøjer og eventuelle problemer med at søge om hjælp. Herudover vil ministeriet lægge vægt på, om ansøgeren allerede er blevet fritaget for tilmelding til Offentlig Digital Post. Læs mere om Digital Post (nyt vindue).

Ansøgere, der er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, skal i stedet bruge det papirbaserede ansøgningsskema ”Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation – Til voksne ansøgere”, der findes under Ansøgningsskemaer.

Afvisning af en ansøgning

Hvis en ansøger ikke indgiver ansøgningen via den digitale selvbetjeningsløsning, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at ministeriet ikke vil behandle ansøgningen, og at man skal søge igen. Inden ministeriet afviser ansøgningen, vil ministeriet dog kontakte ansøgeren og vejlede vedkommende om, hvordan man indgiver ansøgningen korrekt. Hvis ministeriet afviser at behandle ansøgningen, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Sidst opdateret 14/12 2016