Behandling af ansøgningen i Indfødsretskontoret

Indfødsretskontoret behandler som udgangspunkt ansøgninger om dansk indfødsret og anmodninger om genoptagelse i den rækkefølge, sagerne modtages i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

For særligt sårbare persongrupper som børn og statsløse omfattet af henholdsvis FN’s konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder er Udlændinge- og Integrationsministeriet dog særligt opmærksom på at søge at sikre en kortere sagsbehandlingstid for disse ansøgere.

Ved behandlingen af en ansøgning om dansk indfødsret, herunder en anmodning om genoptagelse, undersøger Indfødsretskontoret, om ansøgeren opfylder de betingelser for erhvervelse af dansk indfødsret, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015.

Læs cirkulæreskrivelsen her.

Dobbelt statsborgerskab

Folketinget har vedtaget nye regler, der giver adgang til dobbelt statsborgerskab. De nye regler trådte i kraft den 1. september 2015. Ved behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret, der indgives nu, vil der ikke blive stillet krav om løsning fra ansøgerens hidtidige statsborgerskab. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor ansøgeren i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om den pågældende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervelsen af dansk indfødsret.

Læs mere under Dobbelt statsborgerskab.

Partsrepræsentation

Hvis en ansøger ønsker at lade sig repræsentere af en anden under sagens behandling og ikke har anført noget herom i ansøgningen, skal ansøgeren udfylde en fuldmagt om partsrepræsentation og sende den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hent fuldmagt vedrørende partsrepræsentation

Sidst opdateret 05/07 2017