Tidligere danske statsborgere

Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen.

Dobbelt statsborgerskab

Danmark har siden den 1. september 2015 accepteret dobbelt statsborgerskab.

Det betyder, at danske statsborgere, der ønsker at få et fremmed statsborgerskab, kan gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab. Man skal ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder i den forbindelse. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor man ønsker at få statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt stilles krav om løsning fra dansk statsborgerskab.

Hvis man ønsker at få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, skal man opfylde en række betingelser. Se nærmere nedenfor.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Den erklærendes børn

Hvis man får dansk statsborgerskab igen ved at afgive erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Bemærk at dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal indhentes og vedlægges erklæringen. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal være omfattet.

Bemærk at slægtskabet til de omfattede børn skal dokumenteres. Det kan efter omstændighederne kræve medvirken i en DNA-undersøgelse eller originale apostillepåtegnede eller legaliserede fødselsattester.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelser

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Tidligere danske statsborgere, der opfylder visse bopælsbetingelser

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen, hvis man har:

  • erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen,
  • boet i riget indtil det fyldte 18. år, og
  • haft bopæl i riget de sidste 2 år

Læs mere om erklæring for tidligere danske statsborgere, der opfylder visse bopælsbetingelser

Tidligere danske statsborgere, der ikke opfylder bopælsbetingelser (overgangsordning)

Man kan i en femårig periode indtil den 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis man:

  • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi man søgte om og fik udenlandsk statsborgerskab, og man derfor mistede det danske statsborgerskab, og
  • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden fra man mistede det danske statsborgerskab til man afgiver erklæringen til Udlændinge- og Integrationsministeriet om at få dansk statsborgerskab igen

Læs mere om erklæring for tidligere danske statsborgere, der ikke opfylder bopælsbetingelser (overgangsordning)

Dansk statsborgerskab ved naturalisation for tidligere danske statsborgere

Tidligere danske statsborgere, der ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring, kan i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Tidligere danske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). Der gælder dog en række særlige regler for tidligere danske statsborgere for så vidt angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet.

Læs mere om dansk statsborgerskab ved naturalisation

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 6-8 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216,

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn.

Gebyret skal ligeledes betales, når erklæringen indgives til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sidst opdateret 22.07.2019