Ophold

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.

Der gælder dog særlige betingelser for opholdsperiodens længde for visse grupper af ansøgere:

1. Personer, der er anerkendt som flygtninge, personer, der må sidestilles hermed, og statsløse personer, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter 8 års uafbrudt ophold.

2. Nordiske statsborgere kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter 2 års uafbrudt ophold.

3. En person, der lever i ægteskab med en dansk statsborger, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter 6-8 års uafbrudt ophold afhængig af ægteskabets varighed.

4. Ansøgere, der er indrejst i Danmark inden det fyldte 15. år, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når de pågældende er fyldt 18 år, såfremt en eventuel uddannelse, som ansøgeren har fået under opholdet i Danmark, er af dansk karakter.

5. Ansøgere, der har fået en væsentlig del af deres almindelige eller faglige uddannelse i Danmark, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter 5 års uafbrudt ophold i Danmark, såfremt uddannelsen er af dansk karakter og har varet i mindst 3 år, medmindre den forinden er afsluttet med eksamen eller lignende prøve.

Der gælder endvidere særlige betingelser for personer, der tidligere har været danske statsborgere eller er af dansk afstamning, samt for dansksindede sydslesvigere.

Det samme gør sig gældende for ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk statsborgerskab, såfremt moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet en erklæring herom.

Herudover gælder der særlige regler for visse grupper af børn. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Reglerne om ophold fremgår af cirkulæreskrivelsens §§ 5-13 samt bilag 1.

Sidst opdateret 27/11 2015