Kriminalitet

Ansøgere kan ikke optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, hvis de pågældende er

• idømt en ubetinget frihedsstraf på 1½ år eller mere,

• idømt en ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. terrorisme), eller

• udvist for bestandig.

Se herom cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 2.

Ansøgere, der i øvrigt er straffet eller har modtaget en strafferetlig sanktion, kan ikke optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, før udløbet af en vis karenstid.

Se herom cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 3, og bilag 2.

Ansøgere, der er sigtet for en lovovertrædelse, kan ikke optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, så længe sigtelsen er opretholdt.

Se herom cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 5.

Beregning af karenstid, hvis ansøgeren er dømt for flere lovovertrædelser

Har ansøgeren været straffet (eller modtaget en strafferetlig sanktion) flere gange for ligeartet kriminalitet, forlænges karenstiden med 3 år for hver gang.

Kriminalitet anses for ligeartet, hvis det drejer sig om overtrædelser af bestemmelser i samme lov. Overtrædelser af straffeloven og færdselsloven anses dog kun for at være ligeartede, hvis der er tale om overtrædelser af bestemmelser i samme kapitel. Straffelovsovertrædelser, hvori der indgår vold eller trusler om vold, anses dog altid for at være ligeartede.

Det er kun sanktioner, der udløser karens, som har gentagelsesvirkning. Den samlede karenstid beregnes med udgangspunkt i den straf, der isoleret betragtet medfører den karenstid, der udløber senest.

Se herom cirkulæreskrivelsens § 19, stk. 4.

Reglerne om kriminalitet fremgår af cirkulæreskrivelsen §§ 19-21 samt bilag 2.

Sidst opdateret 27/11 2015