Fortabelse af dansk indfødsret

Fortabelse ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015

Dansk statsborgerskab fortabes af den, som inden den 1. september 2015, har erhvervet fremmed statsborgerskab efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke eller ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land.

Endvidere fortabes dansk indfødsret af ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger inden den 1. september 2015 ved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerskab på en af de ovenfor angivne måder, medmindre den anden forældre vedbliver at være dansk statsborger og ligeledes har del i forældremyndigheden.

Reglen om fortabelse af dansk statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab fremgik af indfødsretslovens § 7. Reglen blev ophævet ved lov nr. 1496 af 23. december om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), som trådte i kraft den 1. september 2015.

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab, har mulighed for i perioden mellem den 1. september 2015 til den 31. august 2020 at afgive en erklæring overfor Statsforvaltningen, hvorefter de bliver danske statsborgere, hvis de opfylder nogle nærmere angivne betingelser. Du kan læse mere om de nye regler under dobbelt statsborgerskab.

Danske statsborgere født i udlandet

Dansk statsborgerskab fortabes ved det fyldte 22. år af den, der er født i udlandet, og

  • aldrig har boet i Danmark og
  • ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark.

Personer, der er født i udlandet, fortaber dog ikke deres danske statsborgerskab, hvis de pågældende derved bliver statsløse.

Reglen om fortabelse af dansk statsborgerskab fremgår af indfødsretslovens § 8.

Du kan læse mere om reglen og muligheden for bevarelse af dansk statsborgerskab under bevarelse af dansk statsborgerskab.

Frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom

Dansk statsborgerskab kan ved dom frakendes den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtige forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Det gælder uanset, om den pågældende bliver statsløs derved.

Dansk statsborgerskab kan ved dom endvidere frakendes den, der dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. landsforræderi og andre forbrydelser mod statens sikkerhed), medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Reglerne om frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom fremgår af indfødsretslovens §§ 8A-8E.

Sidst opdateret 26.11.2015