Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Danske statsborgere » Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Statsborgerskab ved fødslen

Det er navnlig forældrenes statsborgerskab, der har betydning for, om et barn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen. De nærmere regler herom findes i indfødsretsloven. Det er den gældende lov på tidspunktet for barnets fødsel, der er afgørende for, om barnet har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.

Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver efter de gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.

Reglen om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen fremgår af indfødsretslovens § 1.

Den nugældende formulering af indfødsretslovens § 1 efter ændringen ved lov nr. 729 af  25. juni 2014 er:

§ 1
Stk. 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.
Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i riget, anses, indtil andet oplyses, som havende dansk indfødsret.

Reglerne om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen for børn født før den 1. juli 2014 er løbende blevet ændret, og der henvises til gældende indfødsretslovgivning på fødselstidspunktet. Erhvervelsen kan være afhængig af, hvilken forælder, der er dansk statsborger, om forældrene var gift på tidspunktet for barnets fødsel, og om barnet er født i Danmark eller i udlandet. Læs mere her (pdf).

Statsborgerskab ved forældrenes ægteskab efter fødslen

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen, erhverver barnet dansk statsborgerskab, hvis forældrene efterfølgende gifter sig.

Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved forældrenes indgåelse af ægteskab, at barnet på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet er under 18 år og ugift.

Reglen om børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved forældrenes indgåelse af ægteskab efter fødslen fremgår af indfødsretslovens § 2.

Børn, der er født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far i perioden fra den 12. oktober 1993 til den 30. juni 2014 kan erhverve dansk statsborgerskab efter ansøgning. Barnet skal i disse tilfælde ikke opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Statsborgerskab ved adoption

Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger.

Det samme gælder, hvis barnet adopteres ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2. Det er Ankestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en udenlandsk afgørelse om adoption kan anerkendes.

Reglen om statsborgerskab ved adoption fremgår af indfødsretslovens § 2 A.

Såfremt et barn ikke automatisk erhverver dansk statsborgerskab ved adoption, kan barnet søge om at blive dansk statsborger. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Særligt vedrørende dokumentation for erhvervelse af dansk statsborgerskab og udenlandske dokumenter

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen efter indfødsretslovens § 1 eller ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab efter indfødsretslovens § 2, forudsætter i alle tilfælde, at den danske forælders statsborgerret dokumenteres, og at slægtskabet til barnet dokumenteres. Dette sker som udgangspunkt ved fremlæggelse af fødselsattester. Har den danske forælder erhvervet dansk statsborgerskab på anden vis end ved fødslen eller forældrenes indgåelse af ægteskab, fremlægges bevis herfor.

Hvor forældrenes indgåelse af ægteskab er afgørende for barnets erhvervelse af dansk statsborgerskab, skal dette ligeledes dokumenteres. Dette sker som udgangspunkt ved en vielsesattest.

Udenlandske dokumenter kan som udgangspunkt anvendes som dokumentation for slægtskab og/eller ægteskab. I relation til dokumenter fra en række lande vil Udlændinge- og Integrationsministeriet forelægge dokumentet for Ankestyrelsen med henblik på Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt dokumentet kan anerkendes efter dansk ret. I disse tilfælde vil dokumentet i udgangspunktet skulle fremsendes i original med legaliserings- eller apostillepåtegning. Læs mere her.

Sidst opdateret 16/07 2018