Forside » Arbejdsområder » Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering » Den danske forebyggelsesmodel – centrale aktører på området

Den danske forebyggelsesmodel – centrale aktører på området

Her kan du læse, hvilke centrale aktører der indgår i den danske forebyggelsesmodel, samt hvordan aktørerne på lokalt og nationalt plan understøtter forebyggelsesindsatsen.

I Danmark er der gennem flere år opbygget et solidt, tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering på tværs af myndigheder og i stigende grad også civile aktører. Samarbejdet omfatter flere politisk-administrative niveauer og sektorer.  Blandt de væsentligste aktører er:

Ministerier

 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Justitsministeriet
  • Politiets Efterretningstjeneste
  • Kriminalforsorgen
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Udenrigsministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
  • VISO, en del af Socialstyrelsen

Lokale og regionale myndigheder

 • 96 kommuner
 • 12 politikredse
 • 5 regioner – navnlig psykiatrien

Foruden de nævnte aktører er civilsamfundsaktører ligeledes en vigtig spiller. Eksempler herpå er foreninger og boligorganisationer.

Læs mere om mobilisering af civilsamfundet og den tidlige forebyggelsesindsats

Forebyggende samarbejder på lokalt plan

En central del af forebyggelsesindsatsen løftes af kommunale fagpersoner og lokalpoliti som led i det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde i regi af de særlige kriminalpræventive samarbejder:

 • SSP – et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi
 • PSP – et samarbejde mellem psykiatrien, sociale myndigheder og politi
 • KSP – et samarbejde mellem Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi

Det betyder, at SSP-, PSP- og KSP-medarbejderne er opmærksomme på unges risiko for radikalisering på lige fod med andre typer af risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet. Medarbejderne benytter i vid udstrækning eksisterende social- og sundhedsfaglige metoder til også at forebygge radikalisering.

Udvalgte SSP-medarbejdere er derudover opkvalificeret med særlig viden om ekstremisme og radikalisering, og i landets 12 politikredse er der etableret regionale netværk af lokale ressourcepersoner (de såkaldte infohuse). Infohusene har til formål at forestå den lokale rådgivning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

De nationale aktører understøtter den lokale indsats

SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration

SIRI underviser en bred vifte af professionelle, så de opnår en grundlæggende viden om bekymringstegn og forebyggende handlemuligheder i forbindelse med ekstremisme. SIRI yder også rådgivning om tilrettelæggelse og organisering af de forebyggende indsatser, herunder bl.a. den socialfaglige myndighedsindsats i kommunerne og det strategiske samarbejde mellem kommuner og politi i landets infohuse.

SIRI er desuden ansvarlig for den løbende udvikling af nye tiltag og metoder i forebyggelsesindsatsen overfor borgere, som er i risiko for radikalisering eller har tilknytning til ekstremistiske miljøer.

PET – Politiets Efterretningstjeneste

Forebyggelsescentret i PET yder rådgivning om radikalisering med særligt fokus på voldelig ekstremisme, i visse tilfælde i samarbejde med SIRI. Endvidere gennemfører PET forebyggende samtaler med personer, der befinder sig i ekstremistiske miljøer, navnlig hvor indsatsen ikke kan ske i regi af kommunernes socialfaglige indsats. Desuden fører PET dialog med en bred vifte af personer med indsigt og indflydelse i lokalmiljøer, der har været berørt af voldelig ekstremisme eller risikerer at blive det. Dialogen skal skabe tillid og gøre alle parter klogere på, hvordan voldelig ekstremisme forebygges bedst muligt.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen arbejder med forebyggelse af radikalisering i de danske fængsler og kriminalforsorgens øvrige institutioner bl.a. gennem mentorprogrammer, opdagelse af tegn på ekstremisme og radikalisering gennem uddannelse af personalet, håndtering af indberetninger og iværksættelse af socialfaglige og/eller sikkerhedsmæssige tiltag. Her er der særligt fokus på myndighedssamarbejde ved indsættelse og løsladelse og udveksling af oplysninger.  

Justitsministeriet har på baggrund af terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 udarbejdet en evaluering, der skal danne grundlag for at iværksætte nye initiativer, der skal modvirke, at indsatte bliver radikaliseret i fængsler og arresthuse.

Læs evaluering af myndighedsindsatsen

VISO – Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen

I konkrete enkelt- og gruppesager - hvor der er en bekymring for borgere, som udviser tegn på radikalisering - tilbyder VISO under Socialstyrelsen rådgivning i forhold til udredning af borgerens situation og behov for støtte.

Sidst opdateret 29/11 2016