Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er det indledende danskundervisningstilbud til arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og partnere, studerende og au pairer.

Tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning omfatter højest 250 timers undervisning i op til et år og seks måneder, som er opdelt i fem undervisningsforløb af 50 timer hver. Hensigten med tilbuddet er, at det så vidt muligt skal tilpasses kursistens arbejde og de behov for danskkundskaber, som kursisten har i denne forbindelse. Efterfølgende i umiddelbar forlængelse heraf har kursisterne ret til at blive indplaceret på en ordinær danskuddannelse i op til tre år med mulighed for at aflægge en danskprøve, hvis kursisterne ønsker at styrke deres danskkundskaber yderligere.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er det indledende danskundervisningstilbud til arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 1. ”Medfølgende ægtefæller” omfatter også registrerede partnere samt samlevere, dvs. personer over 18 år, som har levet i fast samlivsforhold på fælles bopæl gennem en længere periode.

Hertil kommer EU-grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a og danske statsborgere, som henvises til danskundervisning i medfør af danskuddannelseslovens § 2, stk. 4.

Fleksibel undervisning

Formålet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at give et særligt arbejdsmarkedsrettet danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere, studerende mv., der målrettes de behov, som udlændinge med et mere midlertidigt ophold i Danmark har for at opnå kendskab til det danske sprog.

Der skal så vidt muligt være fleksible muligheder for at afvikle og tilrettelægge undervisningen, så det passer til den arbejds- eller uddannelsessammenhæng, som udlændingen indgår i. Undervisningen placeres om muligt på arbejdspladserne eller uddannelsesinstitutionerne, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det er med andre ord den enkelte kursists arbejds- eller uddannelsesfællesskab, der som udgangspunkt skal definere holdsætningen og ikke - i modsætning til hvad der er tilfældet på de ordinære danskuddannelser - den enkeltes sproglige niveau.

Tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning omfatter højst 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb, som hvert omfatter 50 timer, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. En times undervisning svarer til en lektion på 45 minutter. Tilrettelæggelsen af de fem undervisningsforløb skal ske på en sådan måde, at kursisten kan nå at afslutte dem inden for en periode af højst 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende første gang kunne påbegynde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Yderligere styrkelse af danskkundskaber

En udlænding, som har modtaget 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for perioden på op til 1 ½ år, er efterfølgende berettiget til i umiddelbar forlængelse heraf at deltage i en ordinær danskuddannelse i op til tre år efter, at den pågældende har fuldført tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Hvis udlændingen kan dokumentere at være omfattet af en af de fraværsgrunde, som er opregnet i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., er den pågældende berettiget til et ophold i uddannelsesforløbet mellem arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og påbegyndelsen af en ordinær danskuddannelse svarende til den periode, hvor udlændingen har været afskåret fra at påbegynde danskuddannelsen. Se nærmere om fraværsgrundene i § 6, stk. 2, under pkt. 4.2.

Kursisternes forskelligartede forudsætninger og behov tilgodeses

I modsætning til de ordinære danskuddannelser omfatter arbejdsmarkedsrettet danskundervisning ikke løbende modultest og afsluttende prøver. Der er derfor tale om et mere fleksibelt tilbud. Undervisningen adskiller sig således fra det ordinære danskuddannelsestilbud ved at være særligt arbejdsmarkedsrettet. Der er tale om to forskellige former for danskundervisning – i indhold, opbygning og formål. Undervisningen skal i særlig grad koncentrere sig om det arbejds- og studiemæssige indhold og sprog, mens der på de ordinære danskuddannelser skal undervises i alment sprog med udgangspunkt i domænerne hverdagsliv, medborgerskab mv. – emner som ikke er nødvendige for en udlænding, som alene planlægger et midlertidigt ophold i landet. Tilbuddet indeholder både undervisning i mundtlig og skriftlig dansk.

Undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt, så kursister med forskelligartede forudsætninger og behov tilgodeses. Fjern- eller online-undervisning kan udgøre en del af undervisningstilbuddet, hvis det konkret skønnes hensigtsmæssigt dog under hensyntagen til, at undervisningen så vidt muligt skal tage udgangspunkt i den enkeltes arbejds- eller uddannelsessituation. Ved tilrettelæggelse og gennemførelse af fjern- eller online-undervisningsforløb skal underviserens arbejdstimeforbrug kunne dokumenteres. Underviserens anvendte arbejdstimer ved fjern- eller online-undervisning skal således svare til lærertimeforbruget ved tilstedeværelsesundervisning.

Frivillig test

Alle kursister tilbydes at aflægge en modultest i forbindelse med afslutningen af undervisningsforløbet svarende til en modultest på en ordinær danskuddannelse. Med testen sikres en korrekt indplacering på den rette uddannelse og det rette modul, hvis en kursist efterfølgende ønsker at fortsætte på en ordinær danskuddannelse.

Underviseren på forløbets sidste del afgør, hvilken modultest den enkelte skal tilbydes. Modultest vælges ud fra indlæringsforudsætninger og opnået dansksprogligt niveau. En kursist med lang skolebaggrund forventes at kunne bestå modultest 3 på Danskuddannelse 3 og en kursist med kortere skolebaggrund at kunne bestå modultest 2, eventuelt 3, på Danskuddannelse 2. Kursister med ingen eller ringe skolebaggrund forventes at kunne bestå modultest 1, eventuelt modultest 2, på Danskuddannelse 1.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Sidst opdateret 20/04 2016