Områdefornyelse

Den offentlige støtte til områdefornyelse kan medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang.

Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Områdefornyelse er beskrevet i lov om byfornyelse og udvikling af byer i kapitel 2.

Hvor kan der gennemføres områdefornyelse?

Områdefornyelse kan gennemføres i problemramte byområder med henblik på at sætte en positiv udvikling i gang. Med problemramte byområder forstås:

  • Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere.
  • Nedslidte byområder i mindre byer med 3.000-10.000 indbyggere.
  • Nedslidte byområder i provinsbyer under pres med flere end 10.000 indbyggere.
  • Nyere boligområder med store sociale problemer.

Hvor mange midler er der afsat fra statens side til områdefornyelse?

Af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse afsættes fra 2017 70 mio. kr. årligt til gennemførelse af områdefornyelse. Der kan højst tildeles 10 mio. kr. i udgiftsrammen til den enkelte beslutning (det enkelte projekt) om områdefornyelse. Det forudsættes, at kommunerne bidrager med mindst det dobbelte.

Herudover kan kommunerne fra 2017 søge om andel i en særlig ramme på 20 mio. kr. til bygningsfornyelse i de områder, hvor der gennemføres områdefornyelse.

Hvem kan søge om midler til områdefornyelse?

Det er alene kommunerne (kommunalbestyrelserne), der kan søge om støtte til områdefornyelse.

Hent eksempel på regnskab for områdefornyelsesprojekter (pdf) (nyt vindue)

Udvælgelseskriterier og ansøgningsfrist

Udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist

Få overblik over projekter

Siden 2004 har de danske kommuner, med støtte fra lov om byfornyelse og udvikling af byer, igangsat mere end 100 områdefornyelsesprojekter.

Få et overblik over de enkelte projekter på byfornyelsesdatabasen.dk

Relevante udgivelser

Hent Vejledning om områdefornyelse

Hent Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Hent Områdefornyelsen fortæller

Hent 66 nyere byrum - et inspirationskatalog

Sidst opdateret 23/08 2016
Kontakt

Helga Madsen
Specialkonsulent
Tlf.: 41 71 78 53
E-mail: hem@uibm.dk

Tine Faarup
Specialkonsulent
Tlf.: 41 71 78 56
E-mail: tfa@uibm.dk

Daniel Zilmer Theisen
Fuldmægtig
Tlf.: 41 71 77 67
E-mail: dzt@uibm.dk

Love og regler om byfornyelse