Bygningsfornyelse

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger (dog ikke almene boliger).

Under bygningsfornyelsen hører også forsamlingshuse, private erhvervsbygninger, samt fjernelse af skrot og affald, som under visse betingelser kan støttes.

På finansloven fastsættes der årligt midler til gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter. I 2016 udgør det samlede statslige beløb til byfornyelse 218 mio. kr. Det afsatte beløb til bygningsfornyelse fordeles til de kommuner, der ønsker at give tilskud til byfornyelsesprojekter. Fordelingen til kommunerne sker på baggrund af objektive kriterier, som afspejler den enkelte kommunes behov for bygningsfornyelse. De kommuner, som anvender midler fra den statslige byfornyelsesramme, skal bidrage med kommunale medfinansiering af støtten. Som udgangspunkt er medfinansieringen 50 pct, dog skal kommunen kun bidrage med 30 pct., såfremt istandsættelse, nedrivning, opkøb eller fjernelse af skrot og affald sker i byer med færre end 5.000 indbyggere og i det åbne land. Den forhøjede refusion i byer med færre end 5.000 indbyggere er gældende i en treårig periode.

Det er kommunerne, der administrerer byfornyelsesloven og træffer beslutning, herunder om omfanget af tilskud i de konkrete sager. Mulighederne for at få tilskud kan være forskellige fra kommune til kommune. Det er derfor vigtigt på et tidligt tidspunkt at kontakte kommunen om tilskudsmulighederne for den ejendom, der ønskes tilskud til.

Byfornyelsesloven giver mulighed for tilskud til:

Private udlejningsboliger,

 • som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller
 • som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt eller
 • som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.

Tilskud kan ydes til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, arbejder nævnt i energimærkning, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald.

Ejer- og andelsboliger,

 • som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad
 • som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt eller
 • som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til forbedringer.

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af skrot og affald samt arbejder nævnt i energimærkning.

Tomme private erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger,

 • som ombygges til udlejningsboliger.

Tilskud kan ydes til udgifterne til ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervene er nedlagte eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, samt bygningerne er bevaringsværdige og skønnes egnet til ombygning inden for en rimelig økonomisk ramme.

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse,

 • som er beliggende i landsbyer og landdistrikter.

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkning samt afhjælpning af kondemnable forhold.

Nedrivning af erhvervsbygninger,

 • hvor erhvervet er nedlagt og
 • bygningen er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere

Tilskud ydes til hele nedrivningsudgiften.

Opkøb af nedslidte ejendomme,

 • hvor ejendommen er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Tilskud ydes til udgiften til opkøb.

Friarealer

 • etablering af fælles friarealer og fælleslokaler for flere ejendomme

Tilskud ydes som et tilskud inden for rammebeløb. I rammebeløbet indgår udgifter til rydning og til selve fællesanlægget, dvs. anlæg og møblering.

Indretning af byrum på tomme grunde i byer med færre end 5.000 indbyggere

 • indretning og etablering af et offentligt byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver, eller har givet, støtte til nedrivning af en bygning efter byfornyelsesloven.

Ansøgning om støtte

Ansøgning om støtte sendes til kommunen af ejeren. Kommunen afgør, om ansøgningen skal støttes af bygningsfornyelsesmidlerne. Kommunen fastsætter støttens størrelse inden for byfornyelseslovens rammer.

Hent deklaration om betingelser ved bygningsfornyelse for ejerbolig og andelsboligforening (Word) (nyt vindue)

Hent deklaration om betingelser ved bygningsfornyelse for udlejningsejendom (Word) (nyt vindue)

Hent skema D - Indbetaling af bidrag til BvB (pdf) (nyt vindue)

Hent tjekliste ved nedrivning (pdf) (nyt vindue)

Private udlejningsejendomme - yderligere information om byfornyelsestilskud 

Ejere af private boligudlejningsejendomme kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme”.

Hent Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme

Ejer- og andelsboliger - yderligere information om byfornyelsestilskud

Ejere af ejer- og andelsboliger kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger”.

Hent Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger

Generel information til ejere og bygherre i forbindelse med renovering

De to guider 'Guide til ombygning i andelsboligejendomme' og 'Guide til ombygning i private udlejningsejendomme' giver generel information og vejledning om praktiske forhold, økonomiske muligheder, herunder offentlige tilskudsmuligheder, anbefalede processer og krav, der stilles til en ejer og bygherre i forbindelse med bygningsrenovering, herunder i forbindelse med byfornyelse

Se guide til ombygning i andelsboligejendomme

Se guide til ombygning i private udlejningsejendomme

Love og regler

Reglerne for bygningsfornyelse findes i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3-5.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål

Sidst opdateret 01/07 2016
Kontakt

Allan Reinhard Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: 41 71 78 57
E-mail:

Genhusning ved byfornyelse

Lejere af private udlejningsboliger, andelshavere og ejere af beboelseslejligheder kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at blive genhuset permanent eller midlertidigt, når det er nødvendigt at fraflytte boligen som følge af byfornyelse, i pjecen 'Information om genhusning ved byfornyelse'.

Hent Information om genhusning ved byfornyelse

Love og regler om byfornyelse