Byfornyelse

Her kan du læse om byfornyelsens forskellige indsatser, herunder bygningsfornyelse, områdefornyelse, mulighed for friarealforbedring samt sundhedsfarlige boliger.

Bemærk, at bolig- og byfornyelsesområdet nu hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

I 2016 er der afsat 218 mio. kr. til byfornyelse. Midlerne fordeles med 80 mio. kr. til områdefornyelse og de resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering mv.

Bygningsfornyelse

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger.

Læs mere om bygningsfornyelse

Områdefornyelse

Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder og i nyere boligområder med store sociale problemer. Støtten kan fx bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Afsluttede og igangværende projekter er beskrevet på byfornyelsesdatabasen.

Læs mere om områdefornyelse

Forsøg og udvikling

Der igangsættes hvert år forsøgs- og udviklingsprojekter med støtte fra byfornyelsen for at sikre, at byfornyelsesloven hele tiden tilpasses udviklingen i samfundet. Afsluttede og igangværende projekter er beskrevet på byfornyelsesdatabasen.

Læs mere om forsøg og udvikling i byfornyelsen

Byfornyelsesdatabasen

Byfornyelsesdatabasen er byfornyelsens digitale indgang, hvor du kan søge blandt de mange projekter fra kommunernes områdefornyelser og ministeriets forsøgsprojekter.

Læs mere om byfornyelsesdatabasen

Konferencer, seminarer og netværk

Der afholdes løbende konferencer, seminarer og netværksmøder for kommunale medarbejdere og andre relevante aktører, der arbejder med byfornyelseslovens støtteberettigede indsatser.

Læs mere om konferencer, seminarer og netværk

Særlige indsatsområder

Ministeriet sætter løbende fokus på relevante emner, der kan bidrage til at udvikle byfornyelsesområdet.

Læs mere om særlige indsatsområder

Sundhedsfarlige boliger

Hvis man har mistanke om, at ens bolig er sundhedsfarlig, er det vigtigt at få det nærmere undersøgt. Hvad man skal gøre, afhænger af, om man er lejer eller ejer. Det er ejeren af en bolig, der er ansvarlig for, at boligen er forsvarlig at bo i. Kommunen kan dog erklære en bolig for sundheds- eller brandfarlig og dermed gøre det ulovligt at bo i boligen.

Læs mere om sundhedsfarlige boliger

Sidst opdateret 11/01 2017
Kontakt

Birgitte Lundblad
Kontorchef
Tlf.: 41 71 77 91
E-mail:

Relevante udgivelser

Med Byfornyelsesatlas DK2 præsenteres et overblik over dansk byfornyelse primært i perioden efter år 2000. Publikationen er en naturlig forlængelse af Byfornyelsesatlas DK.

Hent Byfornyelsesatlas DK2

Love og regler om byfornyelse