Rådgivning og kurser

Her kan du læse om rådgivningstilbud og kurser til både kommuner og til dig som fagperson.

Tilbud til kommuner

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Her kan du læse om aktuelle tilbud om rådgivning til kommuner og kommunale netværk.

Rådgivningstilbud til kommuner

Som led i den satspuljefinansierede nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2017-2020), er der etableret et rådgivningstilbud til kommunerne, herunder et rejsehold, i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rådgivningen understøtter kommunernes arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og kan blandt andet tilbyde rådgivning i forhold til:

 • Udvikling af beredskabsplaner/arbejdsgange i forhold til håndtering af æresrelaterede sager.
 • Etablering af en kommunal handlingsplan for området, herunder fastsættelse af målsætninger, organisering af indsatsen, overblik over forebyggende og akutte indsatser m.v.
 • Sikkerhedsvurderinger.
 • Exitforanstaltninger.
 • Opkvalificering af fagpersonale.
 • Henvendelses- og handlemuligheder.

Der er mulighed for at få både telefonisk rådgivning og besøg af rejseholdet.

Kontaktoplysninger:

Nye kommunale netværksmøder

Erfaringer har vist, at der blandt kommunerne er en stigende efterspørgsel på viden om æresrelaterede problemstillinger. Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration oprettet to netværk for kommunale fagpersoner – ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark – om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværket vil blandt andet have fokus på:

 • Viden om målgruppen
 • Den kommunale opgave
 • Handlemuligheder
 • Lovgivning
 • Tværfagligt samarbejde om området
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Inspiration og viden om best practice fra kommunerne

Der afholdes to årlige heldagsmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Deltagerkreds
Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Der opfordres til, at der udpeges én ressourceperson for området i hver kommune. Der kan kun sendes én repræsentant til hvert møde.

Tilmelding til netværket
Østdanmark: Den 13. marts 2018 i Høje Taastrup Kommune

Vestdanmark: Den 15. marts 2018 i Odense Kommune.

Program og tilmelding til møderne annonceres primo 2018.
For flere oplysninger om netværksmøderne, kontakt specialkonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Bente Kirstine Tran: 

Tilbud til fagpersoner

Der findes en række tilbud til dig som fagperson, der kan øge din viden om æresrelaterede konflikter, skærpe din opmærksomhed i forhold til signaler og symptomer hos de unge samt give dig værktøjer og metoder til, hvordan du skal gribe det an.

Kurser til fagfolk på kvindekrisecentre

SIRI tilbyder gratis kursus til medarbejdere på landets kvindekrisecentre samt til de koordinerende rådgivere i kommunerne.

Fra efteråret 2017 udbyder SIRI en række kurser særligt målrettet medarbejdere på landets kvindekrisecentre samt de koordinerende rådgivere i kommunen (jf. Servicelovens § 109, stk. 7).

Kurserne klæder deltagerne på til at kunne identificere og skelne mellem æresrelateret vold og vold i nære relationer, herunder introduceres til teori og begreber om æresrelaterede konflikter. Derudover får deltagerne introduceret konkrete redskaber og handlemuligheder i forbindelse med udredning og sikkerhedshåndtering i æresrelaterede sager. Kurset giver, også i et bredere perspektiv, deltagerne indsigt i hvordan forskellige typer af kulturforståelser, kan påvirke krisecenterarbejdet og det sociale arbejde med kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Der udbydes i alt 10-12 to-dages-kurser fordelt over hele landet i perioden 2017-2019. Kurserne kan rekvireres ved henvendelse til Maria Birch Møller på mail: [email protected]. Kurserne bookes efter princippet først til mølle.

Som opfølgning på to-dagskurset samles deltagerne igen ca. ½ år efter til en dag med fokus på opfølgning på begreber, redskaber og konkrete udfordringer i (sam)arbejdet omkring æresrelaterede konflikter.

Kursus til kommunale medarbejdere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder et gratis kursus om æresrelaterede konflikter. Kurset er et gratis to-dages kursus til frontmedarbejdere i alle kommuner. Kurset skal opkvalificere fagfolk til at forebygge, opdage og håndtere sager om fx social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber. 

Kurset tilbyder forskellige faggrupper en grundlæggende viden om begrebet ære og æresrelaterede konflikter, et fælles vidensgrundlag for metoder og værktøjer på feltet og muligheden for aktivt at erfaringsudveksle.

Kommuner har også mulighed for at få et særligt forløb til en mindre gruppe af medarbejdere, der ønsker viden eller rådgivning i forhold til særlige udfordringer, problematikker eller sager i relation til æresrelaterede konflikter.

Pjece om kursus i æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue)

Eksempel på et program (pdf) (nyt vindue)

For booking og spørgsmål til kurset, kontakt fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Anne Katrine Lundsfryd Heide-Jørgensen:

Diplommodul om æresrelaterede konflikter

Modulet udbydes af Metropol og henvender sig til lærere, sagsbehandlere, pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og andre faggrupper, der arbejder med unge.

Modulet skal give fagfolk mere viden om faresignaler hos de unge, hvordan de skal gå til de unge og familien, og hvor de kan få hjælp og rådgivning i æresrelaterede sager. Modulet giver viden om vold, kulturforståelser, udsatte familier, æresrelaterede konflikter, lovgivning på området, risikovurderinger, konflikthåndtering m.m. Modulet omfatter otte undervisningsdage og giver 10 ECTS-point.

Læs mere om diplomuddannelsen om æresrelaterede konflikter hos Metropol (nyt vindue)

VISOs rådgivning i enkelt- og gruppesager

VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter til fagfolk på det specialiserede sociale område i kommuner.

I enkeltsager (cpr-nr.-niveau) tilbyder VISO rådgivning og udredning til fagpersoner, når en borger er udsat for en ærerelateret konflikt. Rådgivningen kan fx indeholde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien.

I såkaldte gruppesager, som er karakteriseret ved en konkret, lokal udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling, tilbyder VISO opkvalificering af myndighedssagsbehandlere og andre fagpersoner.

Læs mere om VISOs tilbud til fagfolk (nyt vindue)

Etnisk Ungs rådgivning til fagfolk

Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til både unge, forældre og fagfolk. Til fagfolk har de en lang række tilbud, bl.a. et tilbud om faglig sparring og rådgivning i forbindelse med konkrete sager vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den faglige sparring og rådgivning er gratis og landsdækkende, og kan enten foregå telefonisk eller personligt. Rådgivningstelefonen har åbent alle hverdage fra kl. 9-15:

 • Etnisk Ungs rådgivningstelefon: 70 27 76 86

Læs mere om Etnisk Ungs tilbud til fagfolk (nyt vindue)

Sidst opdateret 11/12 2017