Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor udlændingen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet.

Læs mere om, hvem der kan få hjælp til repatriering

Læs mere om, hvilken støtte man kan få

Læs mere om reintegrationsbistand

Se spørgsmål og svar og repatriering og reintegrationsbistand

Læs nærmere om de seneste ændringer i repatrieringsloven i orienteringsskrivelse om L 174

Til borgere

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere, skal du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)

Sidst opdateret 30.06.2017
Vejledning til repatrieringsloven

Vejledning til repatrieringsloven henvender sig til de kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Vejledningen er senest opdateret november 2017 og indeholder beskrivelse af de lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i hhv. 2011, 2014 og 2017. Herudover indeholder den opdaterede vejledning uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

Vejledning til repatrieringsloven

Bilag 1: Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bilag 2: Uddrag af vejledning om regulering af satser

Bilag 3: Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse

Bilag 4: Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bilag 5: Notat om supplerende retningslinjer

Bilag 6: Notat om supplerende retningslinjer til fortolkning

Bilag 7: Notat om fortolkning af bestemmelsen i repatrieringslovens § 7, stk. 5

Bilag 8: Notat om fortolkningen af repatrieringslovens § 7, stk. 6

Bilag 9: Uddrag af udlændingeloven

Bilag 10: Uddrag af lov om social pension

Bilag 11: Uddrag af lov om aktiv socialpolitik

Bilag 12: Oversigt over bilaterale aftaler om social sikring

Bilag 13: Oplysningsskema til DFH