Forside » Arbejdsområder » Integration » Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en kontrakt med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Kontrakten

I kontrakten fastlægges integrationsprogrammets mål og indhold. Kontrakten skal understøtte en integreret og sammenhængende indsats fra integrationsprogrammets påbegyndelse, og indtil udlændingen evt. ansøger om og får permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Kontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe udlændingen i beskæftigelse inden for 1 år.

Samtidig med, at udlændingen underskriver kontrakten, skal han/hun også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet erklæringen.

Opholds- og selvforsørgelseserklæring

Der er udarbejdet en ny og justeret udgave af erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, som pr. 1. marts 2019 ændrede navn til opholds- og selvforsørgelseserklæringen. Erklæringen vil snarest blive oversat til forskellige sprog.

Erklæringen underskrives både af nyankomne udlændinge, som tilbydes et program efter integrationsloven, og af forskellige persongrupper under udlændingeloven som betingelse for henholdsvis at opnå permanent opholdstilladelse og for at få ægtefællesammenføring.

Opholds- og selvforsørgelseserklæringen er samtidig rent indholdsmæssigt blevet opdateret og tilpasset.

Den nye erklæring er opdelt i to dele. Første del vedrører alle de udlændinge, som i forskellige situationer skal underskrive erklæringen. Dvs. både nyankomne udlændinge og udlændinge, der skal underskrive erklæringen som betingelse for at opnå permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring. Anden del vedrører de særlige forhold, som derudover gør sig gældende for nyankomne udlændinge. Anden del er markeret med en overskrift for nyankomne for at understrege, at dele af erklæringen er særligt rettet til nyankomne.

Hent opholds- og selvforsørgelseserklæringen

Erklæringen er tilgængelig som pdf på 20 forskellige sprog.

1. Dansk
2. Engelsk
3. Arabisk
4. Bosnisk
5. Burmesisk
6. Dari
7. Fransk
8. Indonesisk
9. Mandarin (Kinesisk)
10. Nepalesisk
11. Pastho
12. Persisk (Farsi)
13. Russisk
14. Somali
15. Sorani
16. Spansk
17. Swahili
18. Tagalog (Filipinsk)
19. Tamil
20. Tigrinya
21. Tyrkisk

Sidst opdateret 08.07.2019