Integrationsprogrammet

Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram efter reglerne i integrationsloven.

Som led i udmøntningen af regeringens topartsaftale med KL og regeringens trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, som blev indgået i marts 2016 gennemføres en målretning af integrationsprogrammet mod arbejdsmarkedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud. De ændrede regler om integrationsprogrammet træder i kraft den 1. juli 2016 og den 1. oktober 2016.

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Programmet består af:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Udlændingen skal tilbydes et første virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud så vidt muligt inden for de 2 første uger i kommunen og senest efter 1 måned og dernæst en kontinuerlige virksomhedsrettet indsats.

Opnår udlændingen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges. Programmet skal forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

Integrationsprogrammet består for personer på integrationsydelse af danskuddannelse og aktive tilbud.

Fra den 1. oktober 2016 afskaffes kravet om, at programmet i gennemsnit skal være på 37 timer om ugen.  I stedet skal integrationsprogrammet tilrettelægges som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For jobparate udlændinge må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Virksomhedstilbuddet skal have et omfang på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. 6 ugers-kravet og 15 timers-kravet gælder ikke aktivitetsparate. 6 ugers-kravet kan desuden under visse betingelser fraviges med henblik på at tilbyde et højskoleophold, der kan fremme integrationen på arbejdsmarkedet.

Den kontinuerlige virksomhedsrettede indsats skal suppleres med tilbud om danskuddannelse og efter behov evt. tilbud om vejledning og opkvalificering.

Personer, der er kommet i ordinær beskæftigelse, kan fortsætte danskuddannelsen. Uddannelsen skal tilrettelægges, så den kan afsluttes inden for tre år, men kan have en varighed på op til 5 år. Sprogskolerne er forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde.

En udlænding, som modtager integrationsydelse, har både pligt til at deltage i integrationsprogrammet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis en udlænding ikke lever op til disse forpligtelser, kan der trækkes i integrationsydelsen.

Læs nærmere om de nyeste ændringer af integrationsprogrammet i orienteringsskrivelse om L 189 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 04.07.2016