Særligt for kommunerne

Et IGU-forløb kan aftales direkte mellem flygtningen og virksomheden, men kommunerne spiller også en vigtig rolle i udbredelsen af IGU'en.

Kommunernes rolle

Det vil være nærliggende for mange virksomheder, der afsøger markedet for egnede kandidater, at bruge kendte kanaler til rekruttering af ledig arbejdskraft — det kan være direkte til det lokale jobcenter eller til Jobservice Danmark.

Jobcentrene spiller en væsentlig rolle i at skabe kontakten mellem interesserede virksomheder og flygtninge, der overvejer at påbegynde en IGU. Jobcentrenes viden om virksomhederne rekrutteringsbehov og de enkelte ledige flygtninge er i mange tilfælde afgørende for et godt match. Det er derfor vigtigt, at IGUen indgår som en central del af jobcentrenes virksomhedsrettede indsats for at få flygtninge i beskæftigelse. I kan læse mere om en IGU-business case for jeres kommune her.

Jobcentrene kan udbrede kendskabet til IGUen hos virksomheder med rekrutteringsbehov som led i den almindelige virksomhedskontakt. Herudover udgør Jobservice Danmark én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder, og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med IGU, og hvordan forløbet kan sammensættes.

Jobcenteret kan henvise virksomhederne med spørgsmål til IGU til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Kommunen kan lave et opslag i UdlændingeInformationsPortalen (UIP), hvis der er behov for at afklare om en udlænding tilhører målgruppen for IGU. Alle kommuner har adgang til UIP, som kan tilgås via nyidanmark.dk.

Læs mere om UIP på nyidanmark.dk (nyt vindue)

For at sikre det bedst mulige IGU-forløb for både udlændingen og virksomheden er det en god idé at bygge videre på de forløb, som udlændingen har gennemgået som led i integrationsprogrammet. Kommunen spiller derfor en vigtig rolle i at understøtte, at IGU-forløbet ligger i forlængelse af den hidtidige beskæftigelsesindsats og integrationskontrakten.

Henvisning til danskuddannelse

Skoleundervisningen under et IGU-forløb udgør i alt 20 uger a 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen.

Tilmelding til danskundervisning under lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. påhviler dog udlændingen. Det er derfor fortsat kommunen, der henviser udlændinge til danskuddannelse på sprogcentrene, også når danskuddannelse indgår i skoleundervisningen i et IGU-forløb.

Udbetaling af uddannelsesgodtgørelse

Kommunerne skal stå for udbetaling af uddannelsesgodtgørelse og befordringsgodtgørelse til flygtninge, der deltager i skoleundervisning som led i et IGU-forløb.

Ansøgning om godtgørelse indgives af udlændingen til bopælskommunen og skal indeholde fornøden dokumentation for deltagelse i skoleundervisningen. Uddannelsesgodtgørelsen udbetales af udlændingens bopælskommune og beregnes på grundlag af de timesatser og beregningsregler der er fastsat i Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven.

Hent KL's blanket til udbetaling af uddannelses- og befordringsgodtgørelse (pdf) (nyt vindue)

For så vidt angår godtgørelse for danskuddannelse kan kommunen ved opslag i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Danskundervisningsdatabase konstatere det antal undervisningstimer, der er gennemført i den måned, en udbetaling vedrører. Anden skoleundervisning dokumenterer udlændingen over for kommunen ved ansøgningen om godtgørelse.

Ved opgørelsen af omfanget af skoleundervisning med henblik på udbetaling af uddannelsesgodtgørelsen ganges antallet af undervisningstimer med en omregningsfaktor for at tage højde for forberedelsestid mv.

Omregningsfaktoren er 2 for undervisningstimer, der omfatter:

  1. Undervisning i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
  2. Almen voksenuddannelse efter lov om almen voksenuddannelse
  3. Anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse
  4. Hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)

Omregningsfaktoren er 1 for undervisningstimer under arbejdsmarkedsuddannelse, der gennemføres efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud. Godtgørelsen fastsættes efter 2016-niveau og reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Refundering af udgifter til kost og logi

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refundering af kost og logi

Sidst opdateret 15/10 2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)