Særligt for AMU-institutionerne

Her kan du finde informationer om integrationsgrunduddannelsen (IGU), som er særligt relevant for AMU-institutionerne.

Økonomi på IGU

Når en IGU-elev deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), så foregår det på almindelige vilkår, dog fritaget for deltagerbetaling. Deltagerbetalingen vil blive lagt oven i undervisningstaksten, så uddannelsesinstitutionen fortsat har samme indtægt ved en given aktivitet. Tillægget til deltagerbetaling på max 700 kr. pr. uge indgår ikke i deltagerbetalingen. Dvs. at staten dækker det deltagerbetalingsniveau, som ville have været gældende, hvis kurset havde været gennemført på ordinære forhold.

AMU-aktivitet for IGU-elever udløser ikke VEU-godtgørelse, da der udbetales skolegodtgørelse under uddannelsesdelen af IGUen.

Tilmelding

Virksomhederne kan tilmelde sig ved digital tilmelding igennem efteruddannelse.dk. Siden er dog under udvikling. Derfor skal man frem til 1. januar 2017 foretage tilmelding, som hvis det var ordinær aktivitet. Derfor vil det heller ikke fremgå, at kurset er uden deltagerbetaling. Virksomheden skal derfor efter tilmelding kontakte uddannelsesinstitutionen og oplyse, at der er tale om et kursus, der indgår i et IGU-forløb. Uddannelsesinstitutionen skal selv indberette dette i tilskudssystemet jf. tilskudsinstruksen.

Alternativt kan virksomhederne tilmelde IGU-eleverne manuelt ved at kontakte den enkelte uddannelsesinstitution.

Inden begyndelse af AMU-kurset skal uddannelsesinstitutionen modtage en kopi af IGU-aftalen, så det kan dokumenteres, at der er tale om en elev i et IGU-forløb, og at der dermed skal udløses takst inkl. deltagerbetaling.

Er der mulighed for tolk?

Der er ikke afsat midler til tolkning i IGUen. Da der ikke er deltagerbetaling på kurserne, er der heller ikke mulighed for at tillægge en merpris til deltagerbetalingen. Hvis der er behov for tolkning, så skal det aftales med kommunen, at de køber en tolk, der følger en eller flere deltagere på AMU-kurset. Afhængig af AMU-kursets sværhedsgrad vil der som regel være behov for, at faglæreren har været i kontakt med tolken om indholdet, før kurset starter op.

Refundering af udgifter til kost og logi

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refundering af kost og logi

Kontakt

Uddannelsesinstitutioner, der har spørgsmål til Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU) og HF-enkeltfagsundervisning i relation til IGUen kan henvende sig på mailadressen: .

Sidst opdateret 07/07 2017

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)