Forside » Arbejdsområder » Integration » Integrationsgrunduddannelsen (IGU) » Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU

En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten.

Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Er en udlændings integrationsgrunduddannelse ophørt som følge af virksomhedslukning, kan en virksomhed, der måtte vælge at videreføre ansættelsesforholdet, med henblik på beregning af ret til bonus medregne ansættelsesperioden fra den virksomhed, udlændingen tidligere var ansat i. Tilsvarende gælder, hvis en udlænding afskediges under et integrationsgrunduddannelsesforløb. En udlænding kan kun gennemføre ét integrationsgrunduddannelsesforløb.

Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I ansøgningen skal virksomheden oplyse:
1) Virksomhedens CVR-nummer,
2) Udlændingens CPR-nummer,
3) Ansættelsesperiode i virksomheden.

Virksomheden skal ved ansøgning om bonus ved forløbets fuldførelse vedlægge bevis herfor.

Praktik på virksomheden skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige integrationsgrunduddannelsesforløb. Hertil kommer 20 ugers undervisningsforløb fordelt over den 2-årige periode. Såfremt der i eIndkomst er registreret mindre end 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige forløb, påhviler det virksomheden i forbindelse med indgivelse af ansøgning at oplyse det samlede antal fraværstimer.

Der vil senere blive udarbejdet en blanket til brug for indsendelse af disse oplysninger.

Oplysningerne samt aftale om integrationsgrunduddannelse anvendes til at vurdere om virksomheden kan modtage bonus. Oplysninger om ansættelsesforhold samt udlændingens opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen samt Det Fælles Datagrundlag. Virksomheden skal have registreret aftale om integrationsgrunduddannelse samt indsendt uddannelsesplan til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for at kunne søge om bonus.

Hvem kan søge?

Private virksomheder kan ansøge om bonus. Sondringen mellem en offentlig arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver skal forstås således at ved en offentlig arbejdsplads forstås kommuner, regioner og kommunale fælles skaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

For at kunne modtage bonus skal ansøger have indsendt aftale om integrationsgrunduddannelse samt uddannelsesplan til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Fra den 2. januar 2017 skal virksomheden oprette aftale om integrationsgrunduddannelse og uddannelsesplan i virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS) vitas.bm.dk (nyt vindue)

Hent lov om integrationsgrunduddannelse (nyt vindue)

Hent bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsuddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven (nyt vindue)

Du kan ansøge om bonus fra den 1. januar 2017. Du skal ansøge via styrelsens ansøgningsportal.

Gå til siden med ansøgningsvejledning og link til ansøgningsportalen

Yderligere oplysninger 
Spørgsmål om bonusordningen kan rettes til Kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud på telefon 72 14 22 07.

Sidst opdateret 09/08 2017

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)