Forside » Arbejdsområder » Integration » Boligplacering af nyankomne flygtninge

Boligplacering af nyankomne flygtninge

Nyankomne flygtninge boligplaceres i en kommune i forbindelse med, at de får opholdstilladelse.

Nye flygtninge fordeles til landets kommuner efter et kvotesystem. Kvoterne fastsættes ud fra Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange flygtninge, der forventes at få ophold det kommende år. Udgangspunktet er, at kommuner indbyrdes skal aftale fordelingen. Hvis der ikke indgås aftaler, fastsættes fordelingen af Udlændingestyrelsen.

Formålet med kvotesystemet er at sikre en jævn geografisk fordeling af udlændinge for at opnå bedre forudsætninger for en vellykket integration samt at sikre, at flere kommuner deltager i integrationsopgaven.

Hvis en udlænding gives asyl, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune udlændingen skal bo.

Visiteringsafgørelsen træffes på grundlag af kommunekvoterne, den pågældende flygtnings personlige forhold og forholdene i kommunen. Udlændingestyrelsen skal tage flere forhold i betragtning, når der tages stilling til, hvilken kommune en flygtning skal bo i. Som et helt centralt hensyn skal lægges vægt på den pågældende flygtnings mulighed for at komme i beskæftigelse. Det skal dog fraviges, såfremt der foreligger ganske særlige personlige forhold, der taler for at visitere flygtningen til en anden kommune.

Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering er bindende. Det er således ikke muligt for den enkelte flygtning at klage til andre administrative myndigheder over Udlændingestyrelsens afgørelse om i hvilken kommune, han/hun skal bo.

Kommunernes boliganvisningsforpligtelse omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at bo sammen med den person, der er givet familiesammenføring med.

Til kommunalbestyrelsen

Ansvaret for flygtninge påhviler som udgangspunkt kommunalbestyrelsen fra udgangen af den første hele måned fra tidspunktet for afgørelsen om visitering til kommunen.

Hvis en flygtning eksempelvis den 8. marts har fået en afgørelse om, at den pågældende skal tage bopæl i X kommune, overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for den pågældende flygtning den 1. maj. Kommunalbestyrelsen kan dog med flygtningens samtykke overtage ansvaret for den pågældende før udgangen af den første hele måned.

I forhold til kvoteflygtninge, som får opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 8, før de indrejser her i landet, påhviler ansvaret kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen.

Efter integrationslovens § 12 skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil Udlændingestyrelsen har visiteret en flygtning, når det er muligt anvise den pågældende flygtning en permanent bolig. Kommunen kan ikke opfylde sin pligt til at anvise en permanent bolig ved at anvise et tidsbegrænset lejemål. Kommunen kan heller ikke opfylde sin pligt efter integrationsloven ved at anvise en bolig, som ligger i et særligt udsat boligområde.

Hvis en kommune ikke har en ledig permanent bolig at anvise, skal der anvises et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig.

Den primære adgang til at skaffe boliger til flygtninge ligger i almenboliglovens anvisningsregler. Kommunen kan dog også selv udleje eller fremleje boliger til nye flygtninge.

Efter integrationslovens § 13 har kommunen en særlig adgang til at erhverve, indrette eller leje boliger i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt og lokalt i kommunen.

Sidst opdateret 04.07.2016